• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

U kan de algemene voorwaarden uitprinten via deze link.

Ondernemingsgegevens

Van Hoyweghen – De Ridder nv
Kerkstraat 55, 9200 Dendermonde

[email protected]
tel. 0032 52 21 17 88   -  BTW BE 0421.769.856  - RPR Gent, afdeling Dendermonde.  

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Van Hoyweghen-De Ridder NV, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 55 – 9200 Dendermonde, BTW BE 0421.769.856, RPR Gent, afdeling Dendermonde (hierna ook VH-DR genaamd) biedt haar Klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker via deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Van Hoyweghen-De Ridder moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Hoyweghen-De Ridder aanvaard zijn.

Bij een verzending of afhaling worden de Algemene Voorwaarden samen met een kopij van de factuur fysiek ingesloten (verzending) of fysiek overhandigd (afhaling).

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk omschreven zijn. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Voor een verzending met een totaalwaarde van minder dan € 50,00 wordt € 5,00 verzendingskost aangerekend voor een verzending naar een adres in België en € 10,00 naar een adres in een aan België aanpalend land.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van Hoyweghen-De Ridder niet.

Wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, is Van Hoyweghen-De Ridder slechts gehouden tot een middelenverbintenis en in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Ook kan wegens technische beperkingen een bepaalde kleur op de website verschillen van de werkelijke kleur van het product, ook al stelt VH-DR alles in het werk om dit te vermijden.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan de Klant vooraf contact opnemen met de klantendienst van VH-DR.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken door Van Hoyweghen-De Ridder. Van Hoyweghen-De Ridder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet meer beschikbaar zijn van een product. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant vindt het assortiment terug op www.vhdr.be  waar hij artikelen kan uitkiezen en in een niet-bindend virtueel winkelmandje plaatsen. Na definitieve keuze kan de Klant overgaan tot effectieve bestelling en zijn contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Alvorens te betalen, kan de Klant zijn bestelling nazien. Als de Klant de overzichtspagina aanvaardt, is zijn aankoop definitief.

De betaling gebeurt via een beveiligd betalingssysteem met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, Ideal, Carte Bleue. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling, kan Van Hoyweghen-De Ridder niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder, worden niet aanvaard of verwerkt. Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet overgaan tot aankoop, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Bij ontvangst van de bestelling én na betaling door de Klant worden de goederen binnen een redelijke periode verstuurd. Doorgaans is de leveringsperiode max. 2à4 werkdagen als de goederen op voorraad zijn..

Maximale leveringstermijn:
De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Als we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. We overleggen dan met u of u de bestelde goederen wenst te annuleren of verder wacht op de beschikbaarheid en levering. Indien u de bestelling in dit geval wenst te annuleren zullen we u de waarde van de nog niet geleverde en reeds betaalde goederen binnen de 8 werkdagen terugbetalen op de door u opgegeven bankrekening.

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden afgehaald in de fysieke winkel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55, of worden gratis of met verzendingskosten geleverd.
Zie hiervoor onderstaande tabel :

Verzendmethode Bestemming Minimum gratis zending Kosten onder minimum bedrag
Bpost België € 60,00 € 7.50
PostNl Nederland € 80.00 € 7,50
PostNl France
Deutschland
Luxemburg
€ 120,00 € 12,00
PostNl Other European
Countries
(Except UK)
€ 150,00 € 20,00

De levering gebeurt door een van de door Van Hoyweghen-De Ridder gekozen verzendmethoden (Bpost, PostNL of een Pakketdienst).   Van Hoyweghen-De Ridder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur.  Haar aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. Van Hoyweghen-De Ridder houdt zich het recht voor bepaalde producten niet te verzenden omwille van hun gewicht of breekbaarheid.              

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst worden gemeld aan Van Hoyweghen-De Ridder [email protected] en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst in zijn originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd of terugbezorgd. VH-DR betaalt de kosten van terugzending terug aan de Klant via overschrijving op de door hem opgegeven bankrekening en bekijkt welke oplossing kan geboden worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Van Hoyweghen-De Ridder was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de Klant  geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Van Hoyweghen-De Ridder tot de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen voor betreffende artikelen is ontvangen.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van Hoyweghen-De Ridder te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van Hoyweghen-De Ridder.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Van Hoyweghen-De Ridder NV, te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55,  052/ 21 17 88  – mailto: [email protected]  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie helemaal onderaan deze voorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Vervolgens moet de Klant de ongebruikte goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Van Hoyweghen-De Ridder heeft gecommuniceerd, in zijn originele verpakking terugzenden via een erkende vervoerder of overhandigen aan Van Hoyweghen-De Ridder te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 55. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Onder deze voorwaarden betaalt VH-DR de standaardkosten voor de terugzending aan de koper terug.
Eventuele extra kosten voor het terugzenden die ontstaan door de keuze voor een andere wijze van terugzenden dan de standaard levering worden door VH-DR niet terugbetaald.

Wat betreft het bekijken en proberen van een artikel dat achteraf teruggezonden wordt. U hebt het recht om uw aankoop uit te proberen en te inspecteren, om de aard, de kernmerken en de werking van het product vast te stellen. Net alsof u in een echte winkel bent dus, niet meer en niet minder. Anders mag de verkoper het terug te betalen bedrag verminderen met de waardeverminderingen die ontstaan zij aan het product.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs en bijhorend garantiebewijs kunnen worden teruggenomen.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, zal VH-DR alle tot op dat ogenblik van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VH-DR op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VH-DR wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurt op de door de klant opgegeven bankrekening. Voor deze terugbetaling worden de klant geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument recht op wettelijke garantie,  indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen, samen met het eventuele garantiebewijs. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn geleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van VH-DR via mailto: [email protected]  en het artikel in nette, ordentelijke staat op zijn kosten terug te bezorgen aan VH-DR.

Bij vaststelling van een uitwendig zichtbaar gebrek moet de Klant binnen de 8 werkdagen na levering VH-DR inlichten en aangeven wat er mis is met het product/producten en dient het ongebruikt teruggestuurd te worden. In ieder geval dient elk ander gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen is, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of verkeerd gebruik, vallen nooit onder (commerciële en/of wettelijke) garantie. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de aankoopdatum, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VH-DR beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstellin g verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt VH-DR zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen

Artikel 10. Overmacht
VH-DR is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar controle vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Wanneer het wegens dergelijke omstandigheden voor VH-DR onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de Klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Artikel 11. Inhoud
Alle informatie die op de website van VH-DR opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van VH-DR te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet.

Artikel 12. Veiligheid

VH-DR NV stelt alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van haar online besteldienst maximaal te beschermen. VH-DR NV maakt gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen.

Artikel 13. Auteursrecht, kopierecht en reglement UNIZO e-commerce-label.
De inhoud van deze website en andere publicaties van VH-DR NV zijn eigendom of staan onder licentie van VH-DR of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

VH-DR heeft het Reglement van het UNIZO e-commcerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via :
http://www.unizo.be/ecommercelabel/ .

Artikel 14. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door VH-DR om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VH-DR NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Minnelijke bemiddeling bij betwistingen uit e-commerce
Voor betwistingen tussen VH-DR en consumenten (niet-handelspersonen) bestaat er een Europese online-geschillen-dienst: https://ec.europa.eu/consumers/odr  (Online Dispute Resolution).

Voor betwistingen tussen VH-DR en een andere handelaar kan er beroep gedaan worden op de geschillenbemiddeling van UNIZO.

Artikel 19: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.


 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Beste Klant,

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Van Hoyweghen – De Ridder  NV,  Kerkstraat 55, B-9200 Dendermonde of via [email protected]


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :


Datum :

Handtekeningen :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.